Basats en la recerca
Una iniciativa basada en la recerca

Canvi fonamentat

Les escoles avançades fonamenten les seves pràctiques en el coneixement provinent de la recerca. El treball acadèmic del programa escolanova21 estarà impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i serà un mecanisme de recerca que li proporcionarà la base de coneixement amb què impulsar el procés d’actualització disruptiva de les escoles avançades. Es treballarà conjuntament amb les escoles que formen part del programa i amb aquells grups de recerca d’altres universitats i institucions que treballin pel canvi educatiu, analitzant la configuració dels entorns educatius més avançats, amb independència del context en què es produeixin, per contribuir al seu disseny i generar evidències sobre la seva efectivitat en termes d’aprenentatge.

La contribució d’aquesta estratègia de recerca es desplega en quatre vessants principals:

 • 1. El marc d'escola avançada
  Definició dels paràmetres en què se situa l’acció educativa quotidiana de l'escola, per poder respondre amb eficàcia als reptes que planteja el segle 21. Identificació dels principals vectors de transformació d’aquestes escoles i dels factors vinculats a la seva dinàmica. La perspectiva actual de la UNESCO sobre la necessitat de repensar l’educació i l’esforç de l’OCDE a l’hora de sintetitzar la recerca i les evidències dels components crítics de l’aprenentatge són referents fonamentals per a la construcció d’aquest marc.
 • 2. L’estratègia per a l’actualització
  Disseny i fonamentació de l’estratègia que guia el procés d’actualització de les escoles avançades. Identificació de les variables que afavoreixen aquests models educatius avançats, a partir de l’anàlisi de les experiències existents, tant en l’escenari internacional, com en el nostre context més immediat. Definició dels procediments clau per a la transformació dels centres educatius i validació en el marc que estableix el projecte.
 • 3. Els entorns d’aprenentatge avançats i la seva avaluació
  Distinció i caracterització dels entorns d’aprenentatge avançats. Fonamentació del seu disseny i identificació dels factors que conflueixen en la dinàmica d’aquests entorns. Elaboració i fonamentació de metodologies apropiades per a l’avaluació de les experiències educatives avançades en el seu context. Anàlisi de resultats en termes de competències per a la vida en el segle 21.
 • 4. Els indicadors
  Disseny d’un marc analític que permeti monitoritzar i avaluar el procés d’actualització de les escoles. Elaboració d’un model d'indicadors i punts de referència que ofereixi evidències útils als diferents actors: evidències per situar-se en aquest procés, per a l’anàlisi de l’evolució de les escoles i per a la identificació de resultats i la retroalimentació que reverteix en la millora continuada.
 • Twitter