Què proposem
Contribuir que tots els infants i joves gaudeixin d

Què proposem?

Aplegar els esforços de canvi en un objectiu comú

Molts mestres i professors, mares i pares, responsables públics i persones interessades en l’educació prenen consciència de la necessitat de superar el model d’ensenyament transmissor i possibilitar que els infants i joves puguin gaudir a l’escola d’experiències d’aprenentatge rellevants i amb sentit, que millorin la seva expectativa vital en dignitat, capacitat i benestar, els possibiliti ser persones autònomes amb una vida plena i reverteixi també en una societat més cohesionada i capaç de donar resposta als reptes globals, formant ciutadans lliures i responsables. Per a això, el programa vol primerament conscienciar la societat de la urgència i possibilitat del canvi educatiu de tot el sistema cap a l’horitzó comú que ha anomenat “marc d’escola avançada”; i, en segon lloc, al llarg de tres anys vol crear coneixement i procediments per fer possible aquest canvi.

escolanova21 impulsa doncs un procés de treball conjunt entre escoles, comunitat educativa, administracions públiques, entitats, universitats i institucions internacionals. Un procés que ajudi a dibuixar les claus que permetin moure’ns cap a l’objectiu conjunt d’un sistema educatiu avançat. Es parteix del convenciment que l’educació millora a través de la col•laboració, l’intercanvi i l’aprenentatge mutu: entre infants i joves, entre mestres, entre escoles i entre societats. Les escoles catalanes que van ser referents de la renovació pedagògica fa cent anys havien après, al seu torn, d’altres escoles i pensadors, i aquesta espiral d’aprenentatge s’ha de mantenir i promoure. Per això, escolanova21 vol crear i fer créixer un ecosistema que intercanviï, que aprengui, que millori el seu treball i que ajudi al canvi de tot el sistema educatiu. 25 centres educatius han format el grup impulsor, i s’hi han sumat, a través d’una crida oberta, 458 centres més de tot Catalunya, tant dels que ja han iniciat el camí cap al marc d'escola avançada com d'altres que el volen començar: perquè tan sols aprenent col·lectivament i fonamentant de manera ferma els elements del marc comú serem capaços de construir aquest sistema educatiu avançat on tots els infants i joves gaudeixin d'un aprenentatge rellevant i amb sentit.

Al llarg d’aquesta tardor, més de 1.200 membres d’equips directius dels 458 centres que s’han incorporat al programa han fet tallers sobre el canvi educatiu a partir del documental Most likely to succeed, enfocat a l’aprenentatge competencial globalitzat (interdisciplinari), tallers que en diversos casos estan sent reproduïts en l’àmbit local amb els claustres i famílies. Al llarg del gener les escoles assajaran una eina participativa d’autodiagnosi que els permetrà començar a dibuixar un pla de canvi. Mentrestant, s’establiran la cinquantena de xarxes territorials d’entre 6 i 10 escoles cadascuna, que treballaran cooperativament per aprendre en el procés de canvi, i també es crearà una mostra en format pilot de 30 centres representatius de la pluralitat del sistema amb els quals es desenvoluparà un procediment sistèmic de canvi.

Què volem? - Reflexió
Què volem? - Necessitat

Com podem aprofitar
l’experiència de centres educatius
que han liderat processos
de canvi i de millora?

Com ha de ser
l’avaluació de
l’aprenentatge en un
centre avançat?

Quines competències necessiten
els docents i els equips directius
per a fer possibles aquestes
escoles?

Arreu del món s’apunta a la necessitat del canvi educatiu

“Vivim en un món caracteritzat pel canvi, la complexitat i la paradoxa. Aquests canvis indiquen l’emergència d’un nou context global per a l’aprenentatge que té implicacions vitals per a l’educació. Això requereix que revisitem el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge. La complexitat del món d’avui requereix una aproximació comprensiva a la política educativa inserida en una millor comprensió de la manera com el coneixement es crea, es controla, es dissemina, s’adquireix, es valida i es fa servir. També requereix un desenvolupament dels principis ètics que governen l’educació i el coneixement com a béns comuns”. (Font: UNESCO – Presentació web de “Rethinking Education”)

“L’aspiració al desenvolupament sostenible ens exigeix que resolguem problemes i tensions comuns i reconeguem els nous horitzons. El creixement econòmic i la creació de riquesa han reduït els índexs de pobresa globals, però la vulnerabilitat, la desigualtat, l’exclusió i la violència han augmentat a totes les societats i entre totes les societats d’arreu. Els models no sostenibles de producció econòmica i consum contribueixen a l’escalfament global, a la degradació mediambiental i a un augment significatiu dels desastres naturals. A més, malgrat que s’hagin reforçat els marcs internacionals en drets humans al llarg de les últimes dècades, la implantació i la protecció d’aquestes normes continuen sent problemàtiques. Per exemple, malgrat l’empoderament progressiu de les dones gràcies a un millor accés a l’educació, continuen patint discriminació en la vida pública i l’ocupació. La violència contra les dones i els infants, sobretot les nenes, continua minant els seus drets. Novament, si bé el desenvolupament tecnològic contribueix a una millor interconnexió i ofereix noves vies per a l’intercanvi, la cooperació i la solidaritat, també veiem que augmenta la intolerància cultural i religiosa, així com la mobilització i el conflicte polític basats en la identitat. L’educació ha de trobar maneres de respondre a aquests reptes tenint en compte les múltiples visions del món i sistemes de coneixement alternatius, a més de les noves fronteres en ciència i tecnologia, com els avenços en neurociències i el desenvolupament en tecnologia digital. No havia estat mai tan urgent replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge”. (Font: UNESCO, informe Repensar l’educació, 2015)

“L’educació de qualitat afavoreix la creativitat i el coneixement i assegura l’adquisició de les competències bàsiques d’alfabetització (literacy) i numèriques (numeracy), així com de competències analítiques, de resolució de problemes i altres competències cognitives, interpersonals i socials d’alt nivell. També desenvolupa les habilitats, valors i actituds que possibiliten que els ciutadans tinguin vides saludables i plenes, prenguin decisions informades i responguin als reptes locals i globals a través de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’educació en la ciutadania global”. (Font: UNESCO – Declaració Educació 2030, World Education Forum)

“L’estudiant del segle 21 és diferent del tipus d'estudiant que ha dominat el segle 20. El que aprenem, la manera com ho aprenem, i com això és ensenyat, està canviant. Això té implicacions per a les escoles i per a l’educació superior, així com per a l’educació al llarg de la vida. Durant la major part del segle passat, la creença estesa entre els actors que definien les polítiques públiques era que calia obtenir els coneixements bàsics en educació abans d’adquirir habilitats més àmplies. És com si les escoles haguessin de ser avorrides i dominades per l'aprenentatge memorístic abans que pogués aflorar un aprenentatge més profund i estimulant. Els qui es mantenen en aquesta visió no s’haurien de sorprendre si els estudiants perden interès o abandonen les escoles perquè no poden relacionar el que hi passa amb les seves vides reals”. “L’educació avui va molt més sobre maneres de pensar que impliquen aproximacions creatives i crítiques a la solució de problemes i a la presa de decisions. També va de maneres de treballar que inclouen la comunicació i la col·laboració, així com els instruments que es requereixen, tals com la capacitat de reconèixer i aprofitar el potencial de les noves tecnologies o, per suposat, d’evitar els seus riscs. I igualment, l’educació va de la capacitat de viure en un món multifacètic com a ciutadans actius i compromesos. Aquests ciutadans contribueixen a determinar què volem aprendre i com volen aprendre-ho, i és això el que dóna forma al paper dels educadors”. (Font: OCDE - Andreas Schleicher, Director for Education and Skills)

  • Twitter
Què volem? - Iniciativa