Quatre-cents vuitanta-set centres educatius de tot Catalunya han sol·licitat incorporar-se al programa Escola Nova 21 a través de la convocatòria pública oberta el 21 d’abril: en menys de tres mesos. Aquests centres han aprovat la participació per majoria dels seus claustres i dels seus consells escolars, el que ha generat un debat sobre el canvi a moltes més escoles. Abans, més de 1.200 membres d’equips directius han passat pels setze tallers organitzats pel programa en sis jornades a diferents ciutats, per estar segurs que tot centre que ho sol·licités pogués conèixer a fons el canvi que es proposa i veiés si el volia començar ara

Els 464 centres que han fet la sol·licitud se sumen als 26 centres impulsors, i en conjunt tenen uns percentatges de diversitat molt similars als del conjunt del sistema educatiu: 68% de públics i 32% de concertats, i un 40% són de, o tenen, secundària. Dels sol·licitants, un 78% són de les comarques barcelonines, un 8% de les gironines, tarragonines i lleidatanes un 5,6% cadascuna, i les Terres de l’Ebre un 2,3%. A més, un 15,1% dels centres sol·licitants són d’alta complexitat, un percentatge superior al del conjunt del sistema (13,7%). En el seu conjunt, aquests centres representen un 15,7% dels que tenen educació obligatòria a Catalunya, i apleguen més de 228.000 infants i joves.

El debat sobre canvi educatiu que en aquests darrers mesos s’ha generat en multitud de centres, claustres, associacions de mares i pares i associacions de mestres, ja té per si sol un gran valor i contribueix a l’objectiu d’avançar cap a una actualització del propòsit educatiu i les pràctiques d’aprenentatge a tot el sistema.
El compromís del programa és dotar a les escoles participants d’eines d’autodiagnosi i de procediment per al canvi, espais de capacitació i reflexió compartida en xarxes i també indicadors d’avaluació, per a què puguin actualitzar el seu enfocament educatiu. D’entre aquestes, 30 que se seleccionaran el mes de desembre fent una mostra representativa de la diversitat del sistema, rebran un acompanyament, formació i capacitació intensius per tal de garantir el seu canvi, creant una acció pilot a través d’un procediment que s’anirà revisant i millorant per poder-lo generalitzar per al conjunt del sistema. Donat el volum de sol·licituds, de més del doble de la capacitat del programa, s’està treballant per veure si es pot donar resposta als centres que vulguin canviar més enllà dels 200 inicialment previstos.

L’objectiu final de la iniciativa, que finalitzarà la tardor de 2019, és generar el marc i les condicions per a què Catalunya tingui un sistema educatiu avançat. I la manera com es vol assolir és creant les condicions perquè les escoles amb pràctiques avançades es consolidin i millorin, interactuant entre elles, així com elaborar procediments perquè altres escoles que vulguin, des del seu projecte educatiu, puguin canviar pràctiques i organització cap al marc d’escoles avançades, generant així millor coneixement sobre pràctiques i avaluació competencial.