Resultats de l’avaluació

La Fundació Jaume Bofill va encarregar als especialistes en avaluació i monitorització Neus Martí i David Tarrasón una avaluació externa d’Escola Nova 21, que van dur a terme entre gener i desembre de 2019. L’avanç dels resultats de l’avaluació del programa es van presentar el desembre 2019; l’informe final, publicat sota el títol “Escola Nova 21: Per una educació de qualitat per a tothom“, s’ha presentat l’octubre de 2020.

L’avaluació ha implicat al Departament d’Educació de la Generalitat tant en l’elaboració d’instruments d’avaluació com en la interpretació i anàlisi del coneixement i dades generades. Més concretament, hi han participat la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, la Subdirecció General de la Inspecció d’Educació, i la Subdirecció General de la Funció Directiva i Lideratge Pedagògic.

El procés d’avaluació

La mostra i les xarxes

L’estratègia de canvi d’Escola Nova 21 ha estat validada

L’avaluació subratlla que l’estratègia que Escola Nova 21 ha desplegat per a impulsar un canvi sistèmic a través de la Mostra i de les Xarxes ha estat efectiva:

  • La seva articulació en accions i eines concretes ha estat coherent amb la teoria de fons, amb els objectius marcats inicialment, i amb les necessitats i realitat existents.
  • Les eines i accions han estat majoritàriament utilitzades i han estat efectives en la generació dels resultats esperats. Les eines han generat les condicions pel canvi que el programa pretenia.
  • S’ha possibilitat que els centres, de totes les tipologies, impulsin canvis rellevants per fer possible una educació de qualitat en el conjunt d’àmbits de transformació analitzats.

També s’han identificat aspectes de millora concrets orientats a gestionar les dificultats emergents en el procés de canvi. En aquest sentit, l’avaluació assenyala aspectes que es podrien millorar en determinades eines si es volgués donar continuïtat a la dinàmica transformadora iniciada. Ara bé, aquests aspectes de millora detectats no invaliden l’estratègia seguida a la Mostra i a les Xarxes.

L’avaluació dels centres de la Mostra

Protocol de canvi

S’ha aplicat el protocol de canvi proposat?

Els components del protocol han estat utilitzats plenament en un 80% dels casos
Els components del protocol han estat utilitzats plenament en un 80% dels casos

El protocol ha generat els resultats esperats?

S’han assolit els resultats esperats dels components del protocol en un 71%
S’han assolit els resultats esperats dels components del protocol en un 71%

Quins canvis concrets s’han impulsat en els centre?

L’avaluació ha identificat canvis a nivell de centre en 5 grans dimensions (14 criteris; 59 ítems de canvi)
L’avaluació ha identificat canvis a nivell de centre en 5 grans dimensions (14 criteris; 59 ítems de canvi)
S’han produït canvis en totes les dimensions analitzades: propòsit, pràctiques, avaluació, organització i relacions amb l’entorn.
S’han produït canvis en totes les dimensions analitzades: propòsit, pràctiques, avaluació, organització i relacions amb l’entorn.
Per a la major part dels aspectes valorats en l’avaluació (70%), els centres perceben que hi ha hagut canvi rellevant en relació al 2016.
Per a la major part dels aspectes valorats en l’avaluació (70%), els centres perceben que hi ha hagut canvi rellevant en relació al 2016.
La major part dels canvis (77%) estan en un estadi avançat de la transformació: un 42% s’han generalitzat a tot el centre i un 35% s’han estès a determinats cursos i cicles.
La major part dels canvis (77%) estan en un estadi avançat de la transformació: un 42% s’han generalitzat a tot el centre i un 35% s’han estès a determinats cursos i cicles.
Els canvis en les pràctiques d’aprenentatge han fet reconfigurar, de mitjana, el 40% del temps dels horaris escolars de cada centre.
Els canvis en les pràctiques d’aprenentatge han fet reconfigurar, de mitjana, el 40% del temps dels horaris escolars de cada centre.

No es detecten diferències significatives en l’ús dels components del protocol, en els resultats esperats dels components del protocol, els canvis produïts en els centres i dimensions de canvi afectades segons la tipologia de centre.

L’avaluació de les xarxes

L’avaluació ha analitzat els qüestionaris que han respost un 53% d’equips impulsors del total de centres educatius que han format part de les xarxes del programa.

S’ha iniciat una lògica efectiva de treball en xarxa i compartició?

S’ha iniciat una lògica efectiva de treball en xarxa i compartició?

El 90% dels centres han dut a terme accions de sensibilització sobre la necessitat del canvi amb la comunitat educativa dels centres (claustre, famílies, alumnat).
El 90% dels centres han dut a terme accions de sensibilització sobre la necessitat del canvi amb la comunitat educativa dels centres (claustre, famílies, alumnat).
El 48% dels centres han completat una visió de centre i el 33% estan en procés de fer-ho.
El 48% dels centres han completat una visió de centre i el 33% estan en procés de fer-ho.

S’ha aconseguit orientar els centres al canvi de paradigma?

Un 75% dels centres afirma que participar a les Xarxes d’Escola Nova 21 ha contribuït a l’orientació al canvi.
Un 75% dels centres afirma que participar a les Xarxes d’Escola Nova 21 ha contribuït a l’orientació al canvi.
La participació en les xarxes ha permès a un 97% dels centres aprendre d’experiències i reflexions d’altres centres i docents.
La participació en les xarxes ha permès a un 97% dels centres aprendre d’experiències i reflexions d’altres centres i docents.

Implicacions per a la política pública

L’avaluació recomana tenir en compte els següents aspectes si es volgués generalitzar l’estratègia d’impuls del canvi seguida:

  • Els instruments han d’estar emmarcats en un procés i fases de gestió del canvi. 
  • El coneixement existent sobre com les persones aprenen ha d’orientar la capacitació dels docents, que són experts i aprenents alhora.
  • És imprescindible conèixer els referents teòrics i comptar amb centres de referència, per comprendre el canvi de paradigma educatiu i poder fonamentar-lo. 
  • Cal acompanyar i empoderar els centres i evitar estratègies estrictament instructives.

Aquestes són les principals conclusions de l’avançament de l’avaluació externa d’Escola Nova 21. L’informe final d’avaluació es presentarà a principis de l’any 2020.