Com promovem el canvi

En una acció de tres anys, que generi una mobilització sense marxa enrere per a l’actualització del conjunt del sistema educatiu català.

0
1
2
3
Consolidació de l’actualització existent a centres i al sistema;
Treball col·laboratiu i en xarxa pel canvi educatiu
Generació i experimentació de protocols de canvi sistemàtic a través d'una mostra representativa
Aliances amb les administracions educatives i locals per a la corresponsabilització del canvi

Les accions d’Escola Nova 21 al llarg dels tres anys del programa es duen a terme amb gairebé 500 centres educatius de tot Catalunya que inclouen els centres impulsors, el conjunt de centres en xarxes, i els centres de la mostra representativa.

25 centres impulsors

Escola Nova 21 vol destacar i celebrar que ja existeixen molts centres educatius que estan enfocats a desenvolupar competències per a la vida, i que adopten pràctiques fonamentades en com les persones aprenem. Els 25 centres impulsors del programa en són un magnífic exemple. La nostra societat ha de garantir que aquests centres es consoliden, estenen el seu exemple i contribueixen a què el conjunt del sistema educatiu avanci cap a una actualització similar, així com que les normatives i decisions de les administracions també ho facin possible, des de la visió compartida d’escola autònoma, competencial, inclusiva i amb aprenentatge globalitzat. Sabem que l’escola que volem és possible, perquè ja està en marxa.

Prèviament a la posada en marxa d'Escola Nova 21, diversos experts han visitat aquests centres educatius per tal de desenvolupar un coneixement detallat de la seva història, visió, propòsit i pràctiques educatives, de manera que ens ha proporcionat informació detallada per a articular un procés de canvi per als centres que volen transformar-se.

Els centres impulsors són la referència principal per als centres de la mostra representativa, a més de la seu de la formació en residència dels docents d’aquests centres.

Els centres impulsors tenen, també, necessitats per resoldre. El programa contribuirà a consolidar la seva sostenibilitat, de manera que puguin continuar avançant cap a l’horitzó comú que compartim.

481 centres en xarxa

Escola Nova 21 vol facilitar una gran acció col·laborativa per a l'actualització del sistema a través de centres que voluntàriament s'han sumat a la iniciativa, i amb el treball conjunt amb els ens locals. Així, a través d’una convocatòria oberta 481 centres van acordar incorporar-se a Escola Nova 21 i, gràcies a acords amb la Diputació de Barcelona, amb el Consorci d'Educació de Barcelona i amb el Departament d'Ensenyament, s'han desenvolupat més de seixanta xarxes territorials on grups d’entre quatre i setze centres cooperen en el procés per a l'actualització i el canvi, a través d’una metodologia anomenada "espirals d’indagació". La interacció dels milers de docents implicats en aquests centres és la manera més horitzontal i sostenible de contribuir a l’actualització educativa cooperativament.

Les xarxes són espais d'acompanyament, orientació i impuls dels centres educatius cap al marc de l'escola avançada, aportant mecanismes de reflexió conjunta, formació i metodologia contrastada per a l'assoliment dels objectius de canvi de cada centre.

A les xarxes, els centres educatius s'agrupen per proximitat territorial. El resultat d'aquesta agrupació ha generat xarxes riques i diverses, que barregen projectes educatius, formes de titularitat i nivells educatius.

Cada xarxa local està formada per entre 4 i 16 centres educatius. El director i un membre de l’equip impulsor del canvi al centre assisteixen a les trobades presencials en representació de cada centre educatiu.

Centres de les xarxes: Procés i teoria del canvi

Treball en xarxa

Aquests centres estan organitzats en unes 60 xarxes de 4 a 16 centres cadascuna que fan servir l'aprenentatge col·laboratiu per consolidar el seu compromís amb l’horitzó comú.

Aprenentage col.laboratiu

Les xarxes estan proveïdes d'eines i espais per a l'exploració, de manera que els centres educatius implicats participen en reunions i tallers presencials. El programa proposa també l’orientació del canvi a través de les "espirals de indagació", una metodologia per fer preguntes estructurades que promouen l'auto-reflexió, l’anàlisi i l'experimentació. Alhora, més de 7.500 docents d’aquests centres formen part d’una xarxa digital que els connecta, multiplicant així les possibilitats d’intercanvi de coneixement i mecanismes de cooperació.

Atenció a la realitat de cada centre

Escola Nova 21 interactua principalment amb els centres de la xarxa proposant preguntes i eines, mètodes i procediments de canvi, en lloc d'exigir o recomanar accions específiques. El canvi generat a traves d’aquest procés ha de reflectir el context, la realitat i l’autonomia de cada centre.

30 centres de la mostra representativa

Escola Nova 21 vol sumar esforços i coneixements per a generar procediments que permetin una actualització sistemàtica dels centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya, i ho fa gràcies al compromís i a la generositat de 30 centres que voluntàriament han acceptat formar part d’una mostra representativa en base als percentatges existents al sistema educatiu de distribució geogràfica, perfil socioeconòmic i grau de complexitat, primària/secundària i tipologies de centres (escola rural/centres grans i titularitat). L’objectiu és que els procediments que es generin a través d’aquesta interacció de tres anys puguin ser emprats per a generalitzar accions de transformació de centres per part de les institucions corresponents, un cop el programa finalitzi.

La mostra respresentativa ha estat creada en base als percentatges existents al sistema educatiu de: distribució geogràfica, perfil socioeconòmic i grau de complexitat, així com proporcionalment respecte a les etapes de primària/secundària i tipologies diverses de centres (escola rural, centres grans, titularitat, etc.).

L’objectiu és que el procediment que acabem conformant a través d’aquesta interacció de tres anys pugui ser emprat per a generalitzar accions de transformació de centres per part de les institucions corresponents, un cop el programa finalitzi. Per tant, Escola Nova 21 no es presenta com un agent que ajuda a canviar un centre concret, sinó com a part d’un ecosistema de centres educatius, una coalició per a treballar conjuntament en la generació d’aquest coneixement, a través de les accions de transformació.

Centres de la mostra representativa: Procés i teoria del canvi

1

Replantejar i conceptualitzar el proposit de l'escola en el segle 21

En aquesta etapa, els centres s'analitzen a fons per generar una profunda reflexió sobre el propòsit de l'escola, i contrastar-lo amb les pràctiques actuals del centre. Des d'aquest punt de partida podem construir una nova visió del centre dins del marc d'escola avançada, que reflecteixi, alhora, la seva realitat i context.

2

El desenvolupament del full de ruta

Durant el curs 2017-18 els centres construeixen un full de ruta per al canvi a través d’activitats i dinàmiques amb el claustre i la comunitat, intercanvis, i preguntes clau.

3

La formació del professorat a través de residències

Al llarg del programa, docents dels centres de la mostra participaran en formacions intensives mitjançant estades als centres impulsors (residències).

4

La implementació del canvi

Durant l'any escolar 2017-18, els centres començaran a implementar canvis estructurals al llarg de quatre dimensions: en primer lloc, programes d'estudis, metodologies i sistemes d'avaluació. En segon lloc, el paper de l’alumnat i del professorat. En tercer lloc, l'estructura organitzativa de l'escola. En quart lloc, els ambients d'aprenentatge (espais i materials). Aquests canvis han d'articular-se a través del pla anual de l'escola i altres mecanismes de govern i gestió.

5

Fer el canvi sostenible

Durant l'any escolar 2018-19, els centres se centraran en l'adopció de mesures que garanteixin la sostenibilitat dels canvis implementats en l'any anterior. L'objectiu és que el marc de l'escola avançada deixi de ser un horitzó teòric, per passar a esdevenir la guia que es reflecteix nítidament en l'orientació institucional i en les accions educatives del centre.

Un canvi necessari, possible i urgent