Cal garantir que tots els infants i adolescents adquireixin aprenentatges rellevants i amb sentit, per a ells i per al conjunt de la societat, en el context històric que vivim. Ens cal actualitzar l’escola.

“Els nens i nenes d’avui s’enfronten a una nova sèrie de desafiaments que eren inimaginables fa tot just una generació. El nostre clima està canviant més enllà de tot el que es pot reconèixer; la desigualtat s’està accentuant; la tecnologia està transformant la manera com percebem el món; i estan migrant més famílies que mai abans. La infància està canviant, i nosaltres també ho hem de fer”


Henrietta H. Fore, directora executiva d’UNICEF

“Tot el món ha de prendre consciència de la gravetat de la crisi global d’aprenentatge. Cal un canvi de paradigma en la nostra manera d’ensenyar i d’aprendre. I això implica transformar l’educació, implica innovació, i implica donar suport als docents”


Stefania Giannini, directora general adjunta de la UNESCO

Malgrat els positius canvis en les normatives educatives dels darrers anys, la realitat a molts centres educatius segueix sent, a la pràctica, majoritàriament transmissora, mecànica i superficial, amb una fragmentació del coneixement en matèries i una lògica selectiva, fortament condicionada per la selectivitat. El sistema no garanteix, per tant, una resposta de qualitat al dret a l’educació de tot infant i jove. És urgent, doncs, transformar aquest sistema educatiu que deixa tants infants fora, i que defuig l’enfocament inclusiu i orientador que la normativa proclama. 

A més, el coneixement existent sobre com les persones aprenen ens dóna una fonamentació científica que posa en evidència la necessitat de superar el model transmissor i memorístic i ens obliga a repensar les metodologies i els entorns d’aprenentatge del segle XXI.

Per això, l’aliança Escola Nova 21 ha volgut catalitzar la necessitat de canvi de paradigma educatiu, per tal de garantir que tot infant, en tota escola, trobi experiències d’aprenentatge gratificants i empoderadores, que siguin rellevants i amb sentit.