L’Agenda 2030 de Nacions Unides, concretada en els 17 objectius de desenvolupament sostenible, reclama un canvi de paradigma educatiu per sensibilitzar i capacitar les persones per respondre aquests reptes. Més concretament, l’objectiu 4 és “Garantir una educació de qualitat, inclusiva i equitativa, i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom”, que es desplega a la Declaració d’Incheon i que demana actualitzar què entenem per “educació de qualitat” i fer-la arribar a tots els infants.

Què s’ha d’entendre per “educació de qualitat”, avui:

“Els alumnes tenen dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals”.

Llei d’Educació de Catalunya, article 3.

“L’educació de qualitat afavoreix la creativitat i el coneixement i assegura l’adquisició de les competències bàsiques d’alfabetització i numèriques, així com de competències analítiques, de resolució de problemes, i altres competències cognitives, interpersonals i socials d’alt nivell. També desenvolupa les competències que capaciten els ciutadans per dur vides sanes i plenes, prendre decisions informades, i respondre als reptes locals i globals a través de l’educació per al desenvolupament sostenible i per a la ciutadania global”.

Declaració d’Incheon “Educació 2030”, Fòrum Mundial d’Educació, Nacions Unides (2015)

Escola Nova 21 ha fet confluir en l’objectiu d’actualització del sistema educatiu la llarga tradició de renovació pedagògica a Catalunya; el treball per la formació integral de la persona i per una escola inclusiva i orientadora de tantes escoles i docents; els plantejaments del sistema de Nacions Unides i en particular de la UNESCO, junt amb el coneixement de com aprenem les persones; i el marc normatiu vigent per al sistema educatiu català.

Escola Nova 21 proposa una transformació del sistema educatiu per tal que s’actualitzi, adoptant plenament un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida i unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenem. L’objectiu final és que tot infant, independentment del seu context i condicions, pugui gaudir en qualsevol centre del Servei Educatiu de Catalunya d’experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar. Aquesta definició d’educació de qualitat es concreta l’horitzó comú de canvi (o “marc d’escola avançada”) i en la Rúbrica de Canvi