Escola Nova 21 ha promogut el canvi de paradigma educatiu des de tres línies d’actuació:

1.Ha identificat escoles amb pràctiques educatives de referència, centrades en la formació integral de la persona, i ha treballat amb elles per generalitzar el canvi educatiu al conjunt del sistema: tant els 25 centres impulsors del programa, com d’altres de referència que s’hi han anat sumant.

Centres de referència, 25 centres impulsors

2.Ha desenvolupat i testat amb una mostra representativa de 30 escoles i instituts un protocol de canvi intensiu, generalitzable al conjunt del sistema educatiu. Aquest protocol de canvi, que ha integrat accions de capacitació, acompanyament, formació en residència i recursos, ha partit de l’experiència dels centres impulsors, que han estat els referents per a l’aprenentatge de la resta de centres que han iniciat el seu procés de transformació amb l’acompanyament del programa Escola Nova 21. 

mostra representativa de 30 centres per desenvolupar el protocol de canvi sistemàtic

3.Ha promogut i orientat l’actualització educativa des d’un treball cooperatiu en xarxa vinculat a l’entorn local, amb mig miler de centres que voluntàriament s’han sumat a la iniciativa i que han composat més de 60 xarxes a tot Catalunya.

460 centrs en Xarxes locals per Orientar el canvi