Un cop definida la visió de centre, l’Escenari 2022 és la concreció de la transformació desitjada en el centre en un termini de 4 anys, una proposta coherent amb la visió de centre. La definició de l’Escenari 2022 ha ajudat a l’equip impulsor a prioritzar les accions a curt i mig termini per avançar en el seu procés de transformació educativa. L’Escenari 2022 és una concreció desitjable i possible de la visió en el mitjà termini i s’assoleix, principalment, a través del desenvolupament de projectes tractors i accions sistemàtiques per a escalar la transformació.

Escola Ítaca, vista aèria del pati on els alumnes fan grups en rotllanes asseguts a terra