El programa Escola Nova 21 ha comptat amb una xarxa digital de transformació educativa, en la qual s’ha creat un grup virtual adreçat als docents dels centres de la mostra representativa. Aquest espai ha estat un canal de comunicació entre el programa i els docents dels centres de la mostra, especialment dirigit als equips impulsors i directius, i també funciona com a repositori dels recursos del programa. Aquest espai virtual ha funcionat durant els tres anys del programa amb la participació de 491 docents dels centres impulsors i de la mostra.

També ha acollit la formació en línia per a desenvolupar les residències del programa i l’estada en centres impulsors.

Mestres reunits en un poliesportiu